1.1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO):

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji(*.pdf) – otwórz

Aktualizacja z dnia 01.08.2022 r.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (5z) – POBIERZ
 • Informacja dla nabywcy następcy (5z) – POBIERZ

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (*.pdf) – POBIERZ
 • Biznesplan (*.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – POBIERZ
 • Informacja pomocnicze – biznesplan (5z) – POBIERZ

Aktualizacja z dnia 30 czerwca 2021 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – POBIERZ

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) – POBIERZ
 • Biznesplan (*.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – POBIERZ

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2019 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)


Aktualizacja dnia, 25 czerwca 2018 r.

II.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 


1)Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Biznesplan

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz wniosku o płatność

5) Narzędzia pomocnicze:

Lokalne kryteria wyboru:

 

LGD ZL Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.pdf

LGD ZL Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

Wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy.pdf

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wyjaśnienia dot. zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla „premii” w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 informuję, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2). Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia:

>> Biznes Plan_premie_a

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informujemy, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:

>> BP_premie_a (1)

Biznesplan.pdf

Biznesplan.doc

Umowa o przyznaniu pomocy umowa_IW

Wzór wniosku o płatność.pdf

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych.pdf

Załącznik 2 wykaz faktur lub dokumentów potwierdzający poniesione koszty.xlsx

Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DZ.U.poz.378).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra

 

ANKIETA MONITORUJĄCA LGD_ZL_2014_2020