1.2. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych.

1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO):

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji(*.pdf) – otwórz

Aktualizacja z dnia 30.08.2021 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .pdf – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .pdf – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .xlsx – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .xlsx – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – plik .pdf – POBIERZ

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan – plik .pdf – POBIERZ
 • Biznesplan – plik .docx – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – plik .xlsx  – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania Biznesplanu – plik .pdf – POBIERZ

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

 • Oświadczenie – plik .pdf – POBIERZ
 • Oświadczenie – plik .xls – POBIERZ
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – plik .pdf – POBIERZ

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2019 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)


Aktualizacja 27.06.2018 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Biznesplan

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

5) Formularz wniosku o płatność

6) Narzędzia pomocnicze:

 

Uwaga!!!

Przedstawiamy Państwu SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej), dzięki czemu w prosty sposób mogą Państwo sprawdzić zakres pomocy udzielanej przedsiębiorstwu, w tym pomoc de minimis.

Baza SUDOP zawiera informacje o:

 1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
 2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
 3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

Wydruki danych o pomocy otrzymanej przez Beneficjenta mają charakter wyłącznie informacyjny. Oznacza to, że przedstawienie wydruku podmiotowi udzielającemu pomocy nie jest równoznaczne z realizacją obowiązku przedstawienia zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Więcej informacji na stronie bazy.


LGD ZL Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje rozwój istniejących podmiotów gospodarczych.pdf

LGD ZL Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej.pdf

Wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy.pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy.pdf <- aktualizacja

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informujmy, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:

>> Biznes Plan_inne

Biznesplan.pdf

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.pdf

Oświadczenie o wielkości przedsiebiorstwa.xlsx

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.pdf

Załączniki do umowy:

Wykaz działek ewidencyjnych.pdf

Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie operacja trwale związana z nieruchomością.pdf

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.pdf

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.pdf

Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.pdf

Wzór Wniosku o Płatność.pdf

Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DZ.U.poz.378).pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra

 

ANKIETA MONITORUJĄCA LGD_ZL_ 2014_2020