KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,

Siedziba: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organem nadzorczym zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000) jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.