2.1. Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2019 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)


Aktualizacja 27.06.2018 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 

 


Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

3) Formularz wniosku o płatność

4) Narzędzia pomocnicze