O nas

97069

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska mieści się na obszarze ośmiu gmin: Rybno, Grodziczno, Kurzętnik, Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Miasto Lubawa i Miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jest formalnym następcą stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno”. Stowarzyszenie powstało wiosną 2006 r. w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Wnioskodawcą i koordynatorem działań na rzecz utworzenia Lokalnej Grupy Działania było Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie, które 27 września 2005 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Aktywna i odpowiedzialna wieś” i tym samym weszło w Schemat I Pilotażowego Programu LEADER+. Kwota dotacji, przeznaczona na zawiązanie stowarzyszenia i opracowanie strategii wyniosła 146 982,00 zł. Elementem ww. projektu było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich( ZSROW). W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele samorządów lokalnych i przedsiębiorców z gmin Kurzętnik i Grodziczno, a także przedstawiciele lokalnych organizacji, grup nieformalnych i osoby prywatne. Informacje o rozpoczęciu projektu „Aktywna i odpowiedzialna wieś” w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ były przekazywane mieszkańcom obszaru, przedstawicielom władz lokalnych, na spotkaniach i konferencjach, które odbywały się jesienią 2005 r. Ponadto informacje o budującym się partnerstwie przekazano na Sesjach Rad Gmin Kurzętnik i Grodziczno. Wiadomości o podjętej inicjatywie i budowaniu ZSROW zamieszczono w lokalnej gazecie (Gazeta Nowomiejska) oraz zarejestrowano audycję w Radiu Olsztyn. Informacje pojawiły się również na stronach internetowych samorządów. Dnia 11 marca 2006 r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym przyjęto nazwę i statut stowarzyszenia. Kolejne Walne Zebranie Członków miało miejsce 21 kwietnia 2006 r., podczas którego dokonano wyboru władz LGD ZL oraz Komisji Rewizyjnej. Stowarzyszenie nie przystąpiło do Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+, jednakże w latach 2006- 2008 realizowało projekty dofinansowane z różnych źródeł. Od wiosny 2008 r. władze stowarzyszenia podjęły starania skierowane na rozbudowanie partnerstwa i dostosowanie LGD ZL do wymogów osi 4 PROW. Efektem tych działań było przyjęcie pięciu gmin jako członków zwyczajnych LGD ZL, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dnia 6 listopada 2008 r. Podczas tego Zebrania dokonano niezbędnych zmian statutowych, wybrano nowe władze stowarzyszenia (Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę) oraz ustanowiono nazwę – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA. LGD ZL zawarło 26 czerwca 2007 r. porozumienie o współpracy z Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach porozumienia strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw lokalnych mających na celu rozwój gospodarczy oraz tworzenie i popieranie prowadzenia działalności gospodarczej na Warmii i Mazurach. Z dniem 8 stycznia 2008 r. LGD ZL przystąpiło do porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie nowomiejskim. Sygnatariuszami tego porozumienia są także Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu, Grodzicznie, Kurzętniku, Mszanowie, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych zs. w Nowym Mieście Lubawskim oraz Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo”. Celem zawiązanego partnerstwa jest poprawa funkcjonowania rodziny poprzez aktywizację społeczną i zawodową jej członków oraz zwiększenie wewnętrznej spójności rodzin powiatu nowomiejskiego. Kolejnym cennym działaniem tworzącym podwaliny partnerskie jest współtworzenie od jesieni 2008 r. Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD”. Nie jest to organizacja formalna a jedynie porozumienie, które służy wzajemnemu wsparciu, nauce i wymianie doświadczeń oraz wspólnym inicjatywom organizacji pozarządowych. Kolejne rozszerzenie grupy, które miało miejsce w dniu 30 czerwca 2010 r. poprzedziły liczne spotkania Zarządu i członków LGD ZL z przedstawicielami samorządu gmin Biskupiec, Dąbrówno i Grunwald oraz ich mieszkańcami. Od momentu rozszerzenia stowarzyszenia, mieszkańcy nowo przyjętych gmin są zapraszani do uczestnictwa we wszystkich imprezach i spotkaniach organizowanych przez LGD Ziemia Lubawska. Proces budowania partnerstwa – 2014-2020 Pierwsze spotkania informacyjne biuro LGD ZL rozpoczęło już we wrześniu 2014 r. Dalsze spotkania odbywały się w miesiącach kwiecień- maj 2015 r. W wyniku spotkań rozpoczęto konstruowanie Grupy Roboczej, która składała się z przedstawicieli poszczególnych gmin, reprezentujących różne sektory w strukturze stowarzyszenia. Do pracy w Grupie Roboczej, jako ekspertów zaproszono także przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim oraz przedstawiciela Związku Paraolimpijskiego. Wieloletnia działalność LGD ZL to ciągły proces budowania partnerstwa, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mieszkańcy, podmioty, instytucje społeczne oraz gospodarcze mogą działać na rzecz rozwoju Ziemi Lubawskiej. Duże doświadczenie członków Stowarzyszenia i kadry zarządzającej przyczynia się do sprawnego działania grupy. mapa obszaru lgd zlKonieczność ciągłego śledzenia zmian prawnych, dostosowywania LSR do potrzeb mieszkańców, prowadzone i odbyte szkolenia doprowadziły po siedmiu latach działania do pełnej specjalizacji w tematyce pozyskiwania i zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wdrażaniu podejścia Leader. Efektem dotychczasowych działań LGD Ziemia Lubawska są nie tylko działania własne na rzecz mieszkańców, udział w targach, doradztwo w pozyskiwaniu środków, ale również realizacja projektów partnerskich, współfinansowanych ze środków zewnętrznych. LGD ZL na swoim koncie ma ocenę 177 wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez mieszkańców obszaru Stowarzyszenia na ponad 18 mln zł. LGD Ziemia Lubawska od 2008 r. konsekwentnie kontynuuje swoje działanie, skupiając się przede wszystkim na rozwoju kapitału społecznego, jego kwalifikacji, aktywności, przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności. Budowaniu silnej więzi mieszkańców ze swoimi miejscowościami, dbania o stan środowiska przyrodniczego, malowniczego krajobrazu oraz spójności społecznej, której filarem są tradycje. Zapewnienie dobrego dostępu do informacji o obszarze dla podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wspólna promocja i tworzenie wizerunku obszaru objętego działaniem LGD ZL. Jednak nowy okres programowania jest też dobrym momentem do podsumowań, analiz, ewaluacji, dlatego dalsze działania Ziemi Lubawskiej zostaną skoncentrowane na dziedzinach, które mieszkańcy (w wyniku spotkań konsultacyjnych) uznali za potrzebne w celu dalszego rozwoju społeczno- gospodarczego obszaru LGD ZL. Zbudowany do tej pory potencjał społeczny pozwolił określić dalsze kierunki i priorytety rozwoju Ziemi Lubawskiej. Zostanie on także wzmocniony i wykorzystany do dalszych działań podejmowanych przez stowarzyszenie w nowym okresie programowania.